Lò phản ứng Lò tuần tự

Lò phản ứng hạt nhân tuần tự, Lò phản ứng theo đợt loạt, sbr sequencing lò phản ứng.