Tan chảy không khí hòa tan

Thiết bị tuyển nổi không khí hòa tan, không khí tan hòa tan để làm rõ nước, hệ thống xử lý nước daf.