Máy làm sạch DAF

Xử lý nước thải và nước thải, phân tách DAF, tách nước dầu.