Màn chắn nước thải

Lọc nước lọc, màn hình thanh quay, thiết bị tách chất lỏng rắn.